AmandasLogga2

Motionsdags

Inför kommande årsstämma

 
Arbetet med vårt bokslut har nu påbörjats och styrelsens målsättning är att vår årsstämma skall kunna hållas i mitten på april månad. Exakt datum kommer att meddelas senare.
När det gäller motioner till stämman står det följande i våra stadgar.

Motionsrätt

 18 §

 Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

 
För att styrelsen ska kunna behandla eventuella motioner ber vi er därför att senast 2018-02-04 inkomma med dessa,
Använd gärna vår Motionsblankett som ni finner på vår hemsida under fliken Dokument / Blanketter.
Motionerna kan lämnas i föreningens brevlåda eller skickas per mail.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Näsby Kulle