AmandasLogga2

Näsby Kulle A-Ö

Här finner du information om saker som kan vara bra att veta för dig som är boende i Näsby Kulle.

Andrahandsuthyrning
• Att hyra ut sin lägenhet i andra hand kräver styrelsens godkännande. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finns under fliken ”Blanketter”. Se även föreningens stadgar 7 § 6 och 10 stycket, 30 § och 31 § .

Blanketter
(finns under fliken "Dokument")
• Ansökan om andrahandsuthyrning
• Avtal om inglasning av balkong
• Avtal om montering av markis
• Avtal om tak över balkong
• Fullmakt för ombud
• Motioner till föreningsstämma

Bostadsrättstillägg
• Bostadsrättstillägg är en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som gäller för skada på fast egendom som bostadrättshavaren enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring.
• I föreningens fastighetsförsäkring ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg gällande för samtliga bostadsrättshavare. Innebär att den enskilde bostadsrättshavaren inte behöver komplettera sin egen hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg.

Bredband
• Leverantör av bredbandstjänster är Com Hem.
Bredbandshastigheten i basutbudet är 100/100 Mb/sek. Högre hastighet är tillval.
Kundservice - telefon 0771-55 00 00 eller e-post kundservice@comhem.com

Dokument
Stämmoprotokoll

Årsredovisningar

Monteringsanvisningar för uppsättande av markis.

Ekonomisk förvaltning
• Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB Stockholm
• Vår ekonom heter Minne Tubei och till henne vänder man sig om man har frågor rörande t ex avgifter och hyror.
• Har man frågor som rör t ex lägenhetsöverlåtelser och pantsättning vänder man sig till Jolanta Lennegran.
• HSB Stockholm´s växel når man på 010-442 10 00

Fastighetsskötsel
• HSB Stockholm ansvarar för fastighetsskötseln. 2016-09-01

Felanmälan
• Felanmälan görs till servicecenter HSB Stockholm antingen per telefon 010-442 11 00 vardagar mellan 07.00 och 17.30 eller per e-post på servicecenter.stockholm@hsb.se.
• Vid akut situation kontaktas HSB Jour på 08-695 00 00 dygnet runt
• Fel på  Ikea´s vitvaror anmäls direkt till Ikea vitvaruavdelningen på telefon 0476-64 94 80. Vid anmälan skall produktens service- och serienummer uppges
 • Fel på vitvaror från Siemens Kontakta Deras Kundservice: 0771 - 11 22 77


Fullmakt för ombud
• Har man själv inte möjlighet att föra sin talan/utöva sin rösträtt på föreningsstämma kan man befullmäktiga ett ombud att göra så. Fullmaktsblankett finns under fliken ”Blanketter”.

Föreningsstämma
• Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen så påkallar eller att minst 10 % av medlemmarna så kräver. • Stämmoprotokollen hittar man under fliken ”Dokument”.

Gemensamhetsanläggning
• Vår förening och grannföreningen, brf Roslags Kulle, har genom en lantmäteriförrättning bildat en gemensamhetsanläggning, GA Sågtorp 1. Inom ramen för denna GA har vi gemensamt ansvar för drift och skötsel av bl a grönytor och garage. Kostnaderna fördelas mellan föreningarna med av Lantmäteriet fastställda andelstal.

Grillning
• Att använda koleldad grill på balkonger och uteplatser är av brandsäkerhetsskäl absolut förbjudet. Däremot är det OK att använda el- eller gasolgrill. Ta hänsyn till grannarna då det grillas på balkonger och uteplatser.

Inglasning av balkong
• Föreningen har ett generellt bygglov för inglasning av balkong. Gäller tom 2019-03. Innan inglasning sker skall avtal upprättas mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Avtalsblankett finns under fliken ”Blanketter”.

Julgranar
• Föreningen ansvarar inte för bortforsling av julgranar, utan det är var och ens angelägenhet att själv och på egen bekostnad forsla bort sin gran.

Källsortering
• Källsorteringsrum finns i hus 1, Näsbyvägen 10. Här finns behållare för glas, returpapper, kartong, plast och metallförpackningar. Allt annat avfall transporterar var och en på egen bekostnad till lämplig återvinningsstation. 2016-09-01

Lägenhetsnycklar
• Vid inflyttningen utkvitterades 3 st lägenhetsnycklar (Dorma låssystem) och 4 st nycklar till säkerhetslåset (FAS).
• Ansvariga för vårt låssystem är Täby Lås på Näsbydalsvägen.
• Behöver man extra lägenhetsnyckel vänder man sig till föreningens nyckelansvarige,Torbjörn Carlsson, som tar emot beställningen och lämnar en arbetsorder till Täby Lås. Bostadshavaren kan sedan hämta sin nyckel (mot uppvisande av legitimation) hos låssmeden.
• FAS-nycklarna till säkerhetslåset ingår inte i något låssystem, utan kan kopieras var som helst.
• OBS att huvudnyckel finns ej. 2018-10-11

Markiser
• Markis får monteras först efter det att avtal tecknats mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Avtalsblankett finns under fliken ”Blanketter”.
• Mycket viktigt är att angivna monteringsanvisningar följs (se Dokument)
• Viktigt är också att markisens färg så nära som möjligt överensstämmer med den mellangrå nyansen NCS 3500-N (enligt stämmobeslut 2013).

Markskötsel
• För skötseln av våra grönytor m m svarar HSB Stockholm Mark & Trädgård.

Motioner
• Den medlem som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen begära detta hos styrelsen. Motionen skall lämnas till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen.
• Motionsblankett, både vanlig pappersblankett och elektronisk blankett hittar man under fliken ”Blanketter”

Ohyra/skadedjur
• Skulle man olyckligtvis få in ohyra eller skadedjur i sin lägenhet kontaktar man Anticimex på telefon 075-245 10 00 och uppger att föreningen har fastighetsförsäkring hos Gjensidige

Parkering​​​​​​
Hantering av föreningens parkeringsplatser sköts per 2019-03-01 av HSB Stockholm  Detta betyder att när man vill göra en intresseanmälan för en p-plats i föreningen, vänder sig till HSB Stockholms kund och Medlemsservice på 010 442 11 00 eller på service.stockholm@hsb.se

• Föreningen har 19 parkeringsplatser utomhus varav 3 hcp-platser och 45 garageplatser varan 6 st är försedda med laddmöjlighet, mer info kring laddplatserna nedan
• Kölistor är upprättade.​​​​​​
• Hyra p-plats utomhus är 400 kr/mån och i garage 800 kr/mån. För laddplats tillkommer 300 kr/månad samt kostnad för förbrukad el.
• Parkering av motorcyklar samt mopeder : Här gäller per 2019-01-01 att
  man tecknar avtal för P-plats      för dessa precis som för bilar.
• Fjärrkontroll till garagedörren: Ring till HSBs Kund/Medlemsservice på 010-442 11 00
 eller mejlar på service.stockholm@hsb.se och beställ en fjärrkontroll. Uppge namn,
personnummer, adress lägenhetsnummer och telefonnummer. En fjärrkontroll kostar 600kr.

Kösystem för pakeringsplatser
Per 2020-12-01 införs ett digital kösystem för parkering se mer under fliken dokument

Parkering med laddmöjlighet
Med hjälp från Klimatklivet finns 6 p-platser med ladduttag för laddning av elbilar i garaget. Laddarna är anslutna till Fortums Charge & Drive lösning.

För att kunna få tillgång till p-plats med ladduttag krävs följande:
• Att man har en elbil eller plugin-hybrid och egen laddkabel typ 2.
• Ett hyresavtal där det framgår att eluttag ingår. Detta ger ett påslag på 300 kronor per månad utöver ordinarie hyra. Garageplatser administreras av HSB: service.stockholm@hsb.se
• Ladduttagen är per automatik låsta och HSB skickar begäran om upplåsning/ låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal.
• RFID bricka för aktivering av ladduttaget beställs i samband med öppnande av konto i Fortums Charge & Drive app. Appen finns i Apple App Store och Google Play.
Beställning av laddbricka
 Din laddbricka skickas hem till dig via posten och beställs genom att:
1. Ladda ner och registrera dig i Appen Fortum Charge & Drive Sverige
2. Gå till din profil och sen laddnycklar
3. Tryck på "beställ ny laddningsnyckel" och lägg sen till din leveransadress
4. Välj leveransadress och tryck på beställ.
• Inför varje laddtillfälle måste ladduttaget först låsas upp med RFID brickan. Debiteringen av elförbrukning sker via Fortums Charge & Drive app.
• All support för själva laddningen hanteras av Fortum Charge & Drive.
 
Ladduttag i garaget kan inte användas utan ett giltigt hyresavtal med HSB. Föreningen följer upp vilka ladduttag som används av vilken Charge & Drive kund via Fortums molntjänst.

Vid brist på laddplatser eller garageplatser gäller följande:
• Elbilar och plugin-hybrider har förtur till laddplatser. Omförflyttning kommer att ske för att frigöra platser enligt sist in, först ut principen.
• Om alla platser i garaget är tecknade öppnas en kö som innebär att så fort en plats blir ledig tillfaller den till den som står först i kön för laddplats, därefter till övriga köande.
• Om alla laddplatser är uthyrda kommer rena elbilar att ha förtur framför plugin hybrider. Omförflyttning av plugin-hybrider kommer då att ske för att frigöra platser.

Rastning av hundar o katter
• Hundar och katter får ej rastas inom vårt med brf Roslags Kulle gemensamma bostadsområde.

Stadgar
• Föreningens stadgar finner man under fliken ”Om Föreningen” 2019-02-11

Städning
• Städning av entréer och trapphus sköts av Städbolag Ett i Täby AB.

Störningar
• För allas vår trevnad stör vi självfallet inte varandra med hög musik, borrning, spikning m m vid olämpliga tider på dygnet. Mer om detta står i våra Trivselregler som finns under fliken ”Dokument” samt i våra stadgar 29 §.

Tak över balkong
• Vissa balkonger saknar tak. Över dessa är det tillåtet att montera tak. Avtal med föreningen måste dock först tecknas. Avtalsblankett finns under fliken ”Blanketter”.

Trivselregler
Våra trivselregler hittar du under rubriken "För nya medlemmar"

TV
• Com Hem är vår TV-leverantör.
• I basutbudet ingår ett 20-tal kanaler, bl a svt 1, svt 1 HD, svt 2, svt 2 HD, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, access, TLC, FOX, 24 och barnkanalen.
• Kundservice - telefon 0771-55 00 00 eller e-post kundservice@comhem.com

VATTEN
Debiteringen av kall- och varmvatten går till enligt följande:
  • Den faktiska kostnaden för september månads vattenförbrukning kommer på avin för januari
  • Den faktiska kostnaden för oktober månads vattenförbrukning kommer på avin för februari
  • Den faktiska kostnaden för november månads vattenförbrukning kommer på avin för mars
  • Den faktiska kostnaden för december månads vattenförbrukning kommer på avin för april
  • Osv, osv.
  • Kostnaden för kallvattnet är tills vidare 35 kr/kbm och för varmvattnet 80 kr/kbm.
  • Alla medlemmar har fått egna inloggningsrutiner till Minol så att man kan mäta sin vattenförbrukning
Vinterunderhåll
• Snöröjning och sandning av entréer och tillfarter till utomhusparkeringarna sköts av HSB Stockholm Mark & Trädgård.
• För snöröjning av själva parkeringsrutan svarar, enligt hyresavtalet, hyresgästen. Gångvägen mellan hus 2 och 3 och upp mot och förbi lekplatsen snöröjs och sandas inte.
• Snöröjning och sandning av trottoarerna är en kommunal angelägenhet.

Årsavgift
• Årsavgiften betalas månadsvis i förskott.
• I årsavgiften ingår inte kostnaden för förbrukningen av el. Aktuell elleverantör fakturerar.
• I årsavgiften ingår inte kostnaden för förbrukningen av kall- och varmvatten. Individuell mätning av vattenförbrukningen tillämpas och debitering sker kvartalsvis i efterskott.
• I årsavgiften ingår föreningens löpande utgifter för värme, vatten, el, renhållning, markskötsel, snöröjning, sandning m m samt Com Hem´s basutbud av TV- och bredbandstjänster.